Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden och nyheter

| Pressmeddelanden

Bolagets patentansökan ”CIPN Prediction”, för att bedöma risken att utveckla permanent nervskador vid behandling av cancer med cellgifter, publiceras av det Europeiska patentverket EPO den 3 januari 2024. I och med att ansökan publiceras så har bolaget ett så kallat ”provisoriskt skydd” (provisional protection) för patentintrång.

| Pressmeddelanden

Efter omfattande tester i Kina och sammanställning av erforderlig dokumentation har VibroSense lämnat in en ansökan om regulatoriskt godkännande för Bolagets produkt VibroSense Meter® II, till den kinesiska myndigheten National Medical Products Administration (NMPA).

| Pressmeddelanden

VibroSense har tecknat ett samarbetsavtal gällande forskning på diabetesrelaterade nervskador med professor Mitra Tavalkoli på University of Exeter, Centre of Excellence for Diabetes Research i Storbritannien.

Professor Tavakoli avser att introducera och utvärdera VibroSense Meter® II i pågående studier på personer med diabetes. Målsättningen är att undersöka om VibroSense instrument kan vara ett verktyg för tidig och tillförlitlig upptäckt av nervskador (neuropati) orsakade av diabetes.

| Pressmeddelanden
VibroSense Meter® II är nu registrerad i Storbritannien vilket öppnar upp en ny marknad för bolagets produkt. VibroSense Meter®II ger ett starkt stöd för tillförlitlig upptäckt av perifera nervskador i händer och fötter orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling och handhållna vibrerande verktyg.
| Regulatoriska pressmeddelanden
Nettoförsäljningen ökar för femte kvartalet i rad Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 22 september årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

| Pressmeddelanden

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223, kallas härmed till årsstämma den 22 september 2023 kl. 13.00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 12.30.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Styrelsen för VibroSense Dynamics AB (publ.) har beslutat att hålla Årsstämma för räkenskapsåret 2022/2023, fredagen den 22 september 2023, kl 13.00 - 14.30, Vid Medeon Science Park i Malmö.

Sista dag då aktieägares skriftliga begäran om att ett ärende ska tas upp på Årsstämman, ska ha kommit Bolaget tillhanda (info@vibrosense.eu) senast den 4/8 2023, för att ärendet ska behandlas på stämman.

Kallelsen till stämman med fullständiga underlag kommer skickas ut den 21/8 2023.

| Nyheter

Den 30 juni avslutades bolagets räkenskapsår 2022/2023 och som en summering kan vi konstatera att bolaget haft lovande framgångar med Diabetes Foot Screening. Både vad gäller försäljning i Sverige och Tyskland, samt ett ökat intresse utanför dessa marknader.

| Pressmeddelanden

Diabetes Foot Screening införs nu på Försäkringsmottagningen Sophiahemmet som standard i den kliniska verksamheten, för regelbunden kontroll av nervskador i fötter hos personer som lever med diabetes. Mottagningen är därmed först i Sverige som privat vårdgivare att avända metoden.

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics har under den senaste veckan levererat ett instrument till Chemnitz University of Technology som är en ny kund i Tyskland. Affären är utformad som ett hyresavtal vilket beräknas ge en total intäkt på minst 18 000 EUR under tre år. Leveransen av VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening, är den andra på kort tid till Tyskland och bolagets lansering på denna nya marknad utvecklas positivt.

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ):s (”VibroSense” eller “Bolaget”) företrädesemission av B-aktier, vars teckningsperiod avslutades den 14 mars 2023 (”Företrädesemissionen”), har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 3 april 2023 och stoppdag är den 5 april 2023.

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (publ) ("VibroSense" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av Bolagets styrelse den 9 februari 2023 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av B-aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av B-aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”).

| Pressmeddelanden

Efter VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) företrädesemission av B-aktier som avslutades den 14 mars 2023 uppstod flaggningsskyldighet för en av de större aktieägarna i bolaget, CTO Toni Speidel privat och genom det helägda bolaget PID Product Implementation and Development AB (”PID”). Genom emissionen nyemitterades 2 265 300 B-aktier.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Teckningsperioden i VibroSense Dynamics AB:s ("VibroSense" eller "Bolaget") företrädesemission av B-aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 14 mars 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 33,2 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 41,8 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om cirka 75 procent. VibroSense tillförs därmed cirka 13 MSEK före emissionskostnader.

| Regulatoriska pressmeddelanden

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 9 februari 2023 styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission av B-aktier (”Företrädesemissionen”). Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 6 oktober 2022.

| Pressmeddelanden

Kalqyl ser positivt på bolagets affärsmodell som resulterar i en hög andel återkommande intäkter och som innebär tuffa inträdesbarriärer. Vidare pekas det stora insiderägandet ut som ett plus.

Klicka på länken nedan för att läsa hela analysenn

Länk till analysen

| Pressmeddelanden

Diabeteskliniken Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) har efter avslutad utvärdering, köpt VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening.

Kliniken har under en tid utvärderat VibroSense Meter® II och applikationen Diabetes Foot Screening med ett uttalat mål att köpa instrumentet efter avslutad utvärdering om instrumentet uppfyller uppsatta krav. Ordervärdet är 16 500 EUR inklusive en årlig återkommande licensavgift på 2 000 EUR.

| Pressmeddelanden

VibroSense Dynamics har satt nya mål för bolagets verksamhet i samband med den nyligen kommunicerade Företrädesemissionen. Vid fulltecknad emission beräknas emissionslikviden räcka för att Bolaget ska nå ”break-even” under 2025.

| Regulatoriska pressmeddelanden

Styrelsen för VibroSense Dynamics beslutar om företrädesemission av B-aktier  om cirka 17,4 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.